Yargıdan Körfez temizliğine devam kararı – GÜNDEM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa'nın en büyük çevre projesi olan “İzmit Körfezi doğu havzasının temizlenmesi, susuzlaştırılması ve dip çamurunun bertaraf edilmesi çalışması”nın iptali için açılan dava yargı tarafından reddedildi. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi, “Belirlenen alandaki dip çamurlarının temizlenmesi, temizlenen çamurun pompa ile susuzlaştırma alanına taşınması, susuzlaştırma işlemlerinin susuzlaştırılması” ortak projesi için alınan meclis kararında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunduğuna hükmetti. Çamurun jeotekstil tüplerle taşınması, susuzlaştırılan çamurun uygun alanlara taşınması ve değerlendirilmesi/bertaraf çalışmaları” belirtilen alanda yapılmaktadır. olmadığına karar verdi. Projenin durdurulması talebi mahkeme tarafından reddedildi.AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ÇEVRE PROJESİ“İzmit Körfezi Doğu Havzası Dip Çamur Temizleme, Susuzlaştırma ve Bertaraf Projesi Fizibilite Raporu”nda belirtilen alandaki ortak dip çamuru temizleme projesi için, temizlenen çamurun pompa ile susuzlaştırma alanına taşınması, Jeotekstil borularla taşınan çamurun susuzlaştırılması, susuzlaştırılan çamurun uygun alanlara taşınması ve değerlendirilmesi/bertarafı Marmara Denizi ve adaların koruma bölgesi. 'Avrupa'nın en büyük çevre projesi' kapsamında bütçesi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Müdürlüğü tarafından onaylanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle; İzmit Körfezi doğu havzasında çevre sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla 468 hektar (tarla genişliği 1000 metre) alanda ortalama 1 metre kalınlıkta biriken sığ dip çamurunun hidrolik emilmesiyle dip çamurunun temizlenmesi uzunluğunda) denizde 15 metre derinlikte. İlk aşamada 3,8 milyon metreküp olmak üzere toplam 8,5 milyon ton çamurun tek sistemle çıkarılması, susuzlaştırılması ve taşınmasıyla deniz ekosisteminden uzaklaştırılması hedeflendi.MARMARA ALTTAN VURULDUKocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK MAM ve İstanbul Üniversitesi'nden yaptırdığı çalışmalarda, İzmit Körfezi'nin doğu havzasında geçmiş yıllardan günümüze hem akıntılar, hem yüzey suları hem de insan faaliyetleri yoluyla biriken dip çamuruyla ilgili; dip çamuru, su sirkülasyonunun azalması, özellikle güneybatı rüzgarları vb. Hava olaylarında koku ve bulanıklığa neden olduğu, ayrıca biyolojik olayları (yosun çoğalmaları) tetiklediği ve çözünmüş oksijeni tüketerek deniz ekosistemi için olumsuz çevre koşulları oluşturduğu, ayrıca Deniz'de müsilaj oluşumunu tetiklediği ortaya çıktı. Bu da tüm ekosistemi olumsuz etkileyen bir durum. Ardından “Marmara Diriliş” töreniyle İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nin geleceğini kurtaracak projeye başlandı ve kısa sürede sonuçlar alınmaya başlandı.ESASLI İDDİALARLA DAVA REDDİProjenin hayata geçirilmesi öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sektörde yetkili tüm kamu kurum veya kuruluşlarından uygunluk görüşleri aldı. Bu kapsamda görüşleri alınan kurum ve kuruluşlar şunlardır: – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü • Çevresel Etki ve Değerlendirme, Yetkilendirme ve Denetim Genel Müdürlüğü • Çevre Koruma Genel Müdürlüğü Tabiat Varlıkları – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. S. (TEİAŞ) • Petrol Boru Hatları A.Ş. (BOTAŞ) – Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) – Tarım ve Orman Bakanlığı • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) • Orman Genel Müdürlüğü • 1. Bölge Müdürlüğü (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) • Karayolları Genel Müdürlüğü • Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı – Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı) – Kocaeli Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) – Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (ISU) ) Genel Müdürlüğü.TÜM ENGELLERE RAĞMEN KÖRFEZ MAVİ KALACAKDurum böyle olunca bu süreçte bazı kişiler açısından; “Çevreyi korumak için hareket ettiler, halk adına dava açtılar, izlenecek yol ve yöntem kamunun zararına yol açacak, gelecekte yapılması planlanan limanın altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar, bilirkişi görüşü gerekli, İzmit Körfezi bu yöntemle temizlenemez, yapılacak işlem faydasız ve faydasız, “var” gibi asılsız iddialarla Kocaeli 2. İdare Mahkemesi'nde projenin iptali için dava açıldı. O bölgede eski binalar, antik gemi batıkları ve arkeolojik kalıntılar var ve bu işlem buraların zarar görmesine neden olabilir.” Ancak mahkeme, incelemenin ardından çevre projeleri açısından emsal teşkil edecek bir karar verdi. projenin çevreye hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini, aksine projenin Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'ne fayda sağlayacağını belirterek, projenin iptal edilmesi talebini kabul etmedi. MAHKEME KARARI“Sorunun çözümü teknik bilgi ve uzmanlık gerektirdiğinden mahkeme heyeti bilirkişi değerlendirmesi ve incelemesi yapılmasına karar vermiş ve 7 ayrı konu arasından ilgili üniversite ve kamu kurum/kuruluş temsilcilerinden oluşan bir bilirkişi grubu görevlendirilmiştir. Proje sahasında yapılan keşif sonrasında hazırlanan ve dosyaya sunulan 02.15.2024 tarihli raporda; – Deniz suyunun kalitesinin belirlenmesi, – Denizdeki deşarj edilen su yollarının su kalitesinin belirlenmesi, – Depolamaya etkisi-Toplama alanları, -Projenin çevre kirliliğine yol açıp açmadığının belirlenmesi, (I) Çamur özellikleri açısından düşürme (II) Çamur susuzlaştırmanın yapıldığı saha açısından (III) Susuz dip çamuru özellikleri açısından Kimyasal eylem sonrası Flokülasyon (IV) Davacının iddiaları açısından (V) Dip çamurunun temizlenmesinde farklı yöntemlerin kullanılıp kullanılamayacağının belirlenmesi açısından – Projenin deniz ekosistemine etkisi, – Proje faaliyetleri İzmit Körfezi havzasının jeolojik özellikleri Nerede gerçekleştirildiği, – Projenin tarım ve peyzaj açısından değerlendirilmesi, – Projenin inşaat açısından değerlendirilmesi, – Projenin tarihi ve arkeolojik açıdan değerlendirilmesi, belirtilen maddelerde üstünde; Etkiler/boyutlar incelenerek detaylı bir değerlendirme yapıldı. Ancak dosyadaki bilgi ve belgeler, bilirkişi görüşü ve mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; Dosyada yer alan çamur analiz sonuçlarına ilişkin atık yönetimi ve depolama/bertaraf mevzuatı açısından, Projede elde edilen susuzlaştırılmış çamurun depolama alanlarına olumsuz bir etkisi bulunmamakta, proje sahasında gerçekleştirilen dip çamur tarama işlemi ve kıyıda gerçekleştirilen çamur susuzlaştırma işlemi çevre kirliliğine neden olmamakta, atıksu arıtımı yapılmaktadır. Proje sahasında daha önce etkin bir şekilde yürütülememiş ve Körfez'e yapılan deşarjlar nedeniyle çamur birikmiştir. Temizleme için tek uygulanabilir yöntem tarama yöntemidir; taranan/vakumlu dip çamurunun suyunu gidermek için birçok fiziksel ve kimyasal yöntem vardır, ancak seçilen jeotekstil membranlı flokülasyon/tüp yönteminin etkili ve makul olduğu ve deniz ekosisteminin Çamurdan süzülerek deniz suyunun körfeze döndürülmesiyle korunmaktadır Mevcut deniz dibi çamurunun deniz canlıları ve hayvanların faaliyet sonrası yaşamın yeniden canlandırılması üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında, faaliyetin ekosisteme etkisi olumlu olacak ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar proje, İzmit Körfezi'nin deniz tabanındaki çamurun ortadan kaldırılmasıyla deniz suyu kalitesinin ve biyolojik çeşitliliğin artırılmasını hedefliyor; Bu çalışmaların faydalı olabileceği düşünüldüğünde Jeolojik Disiplin açısından herhangi bir sakıncanın bulunmadığı, proje alanı içerisinde ilgili mevzuat kapsamında korunması gereken taşınır kültür varlığı bulunmadığı, alanın koruma altına alınmış bir varlık olmadığı bölgede inşaat, faaliyet veya bu çalışmayı engelleyecek kanunun uygulama kapsamına giren tarihi, kültürel veya arkeolojik buluntu bulunmamaktadır. Bu aşamada somut verilerin yetersizliği nedeniyle alanın tarihi-arkeolojik tanımına devam edilmesinde bir sakınca yoktur. “İzmit Körfezi Doğu Havzası Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Edilmesi Projesi Fizibilite Raporu”nda belirtilen alandaki dip çamurunun temizlenmesi, temiz çamurun pompa ile susuzlaştırma alanına taşınması, Çamurun jeotekstil tüplerle taşınması, susuzlaştırılan çamurun uygun alanlara taşınması ve değerlendirilmesi/bertaraf çalışmaları ortak projesi için Yargı Komitesi, TBMM'nin davaya ilişkin kararında şu nedenlerle yasa ve mevzuata aykırılık bulunmadığını değerlendirdi: 1 -. Davanın reddi2- Dava masraflarının davacılara bırakılmasına karar verilmiştir. Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir